KARTA  GWARANCYJNA

 

Gwarant - podmiot udzielający gwarancji, czyli spółka pod firmą GunGan sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bocznej 4/310, NIP: 8992819315, KRS: 0000679280

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, która nabyła produkt bezpośrednio od Gwaranta.

 

Serwis – podmiot trzeci współpracujący z Gwarantem

 

Warunki  Gwarancji

1.    Firma GunGan Sp. z o.o. udziela Kupującym gwarancji prawidłowego działania produktu na okres:

a. jednego roku – na produkty z zamkniętym obiegiem powietrza, czyli takie, do których dmuchawa nie musi być na stałe podłączona (np. kule Bumper Ball, kule wodne, baseny wodne),

b. dwóch lat na materiał oraz jednego roku na szwy – na produkty ze stałym dopływem powietrza, czyli takie, do których dmuchawa musi być podłączona na stałe (np. dmuchane place zabaw, dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód itp.).

d. na pływające parki wodne - obowiązuje dwuletnia gwarancja.

e. na pozostałe produkty, nie mieszczące się w powyższych ramach, np. Archery Tag – obowiązuje roczna gwarancja.

f. na nadruki, które są nadrukowane na produktach – obowiązuje roczna gwarancja.

2.    Wskazany okres gwarancyjny liczony jest od dnia wydania produktu – chyba, że coś innego wynika z treści zawartej umowy.

 

3.    Świadczenia gwarancyjne obejmują wyłącznie teren Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4.    Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada fizyczna produktu powstała z winy producenta, Kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń,

 

 

5.    Gwarancją NIE są objęte szkody powstałe wskutek:

 

a.    uszkodzeń mechanicznych,

 

b.    uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku produktu,

 

c.   niewłaściwego użytkowania produktu, niedbałości Kupującego lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo stosownymi przepisami lub normami,

 

d.    uszkodzenie lub wadliwe działanie wynikłe na skutek okoliczności niezależnych od Gwaranta lub siły wyższej, w tym m.in. pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych (w tym wiatru o sile powyżej 15 węzłów) lub innych nieprzewidzianych wypadków, przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego,

 

e.    w przypadku zjeżdżalni wodnych, parków wodnych, basenów wodnych oraz innych produktów, których korzystanie powiązane jest z użyciem wody - umieszczenia produktu na nierównym terenie lub napełnienia któregokolwiek elementu produktu: (i) innym płynem niż woda lub (ii) wodą powyżej 70% pojemności.

 

f.     w przypadku urządzeń pompowanych – przekroczenia wartości ciśnienia maksymalnego lub braku użycia urządzeń pompujących zgodnych z instrukcją lub dokumentacją DTR,

 

g.    normalnego zużycia produktu,

 

h.    przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw dokonanych przez inne podmioty niż wskazany przez Gwaranta Serwis,

 

i.      uszkodzeń lub wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.

 

j.    gwarancja nie obejmuje uszkodzeń: D-ringów (uchwytów mocujących atrakcje), schodków, rączek oraz wymiennych ślizgów (dotyczy wszystkich urządzeń dmuchanych).

 

6.    Kupujący TRACI Gwarancję w razie:

 

a.       dokonania przeróbek, zmian lub dostrojeń przez inne podmioty niż Gwarant, jego podwykonawcy lub wskazany przez Gwaranta Serwis,

 

b.    użytkowania produktów w miesiącach listopad-marzec oraz przy spadku temperatury otoczenia poniżej 10o Celsjusza,

 

c.     braku odpowiedniego wysuszenia produktu przed jego magazynowaniem,

 

d.    braku zapewnienia odpowiedniej warstwy izolującej produkt od podłoża,

 

e.    odsprzedaży produktu.

f.  w przypadku pływających parków wodnych - warunkiem utrzymania gwarancji jest pisemne poinformowanie Gwaranta o dokonanym demontażu pływającego parku wodnego na okres od listopada do marca, do tygodnia od dnia demontażu. Demontaż musi odbyć się poza wskazanym okresem. Dla uniknięcia niejasności, kupujący traci gwarancję w przypadku niepoinformowania oraz w przypadku niezdemontowania parku przed okresem listopad-marzec. 

 

7.    Gwarancja przysługuje wyłącznie wobec podmiotów, które dokonały zakupu produktu bezpośrednio od Gwaranta. Gwarancja nie rozciąga się na kolejnych nabywców produktu.

 

8.    Usługi gwarancyjne świadczone są przez wyznaczony przez Gwaranta Serwis.

 

9.    Przed wysłaniem wadliwego produktu trzeba zgłosić awarię Gwarantowi. W tym celu należy:

 

a.    udokumentować wady i usterki produktu wraz ze wskazaniem powodu ich powstania,

 

b.    wysłać zdjęcia wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego i dowodem zakupu na adres mailowy sklepu,

 

c.     zaczekać na rozpatrzenie reklamacji gwarancyjnej przez Gwaranta.

 

10.  Gwarant zastrzega sobie uprawnienie do żądania od Kupującego dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej

 

11.  Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Gwarant poinformuje Kupującego o adresie Serwisu, który dokona napraw. Urządzenie należy:

a. dostarczyć bezpośrednio do wskazanego przez Gwaranta Serwisu LUB

b. wysłać do wskazanego przez Gwaranta Serwisu

12.  Gwarant zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnego wyboru sposobu usunięcia wady, w szczególności jeśli przemawiają za tym względy technologiczne lub techniczne.

 

13. Gwarant ponosi koszt wysyłki (Gwarant osobiście zamówi kuriera do Kupującego. Kupujący nie może bez wiedzy Gwaranta wysłać urządzenia do Gwaranta i Serwisu) w dwie strony jeżeli reklamacja została uznana. W przeciwnym wypadku koszt wysyłki w dwie strony jest pokrywany przez Kupującego.

 

14.  Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Serwis wskazany przez Gwaranta.

 

15.  W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy ulega stosownemu wydłużeniu – o czym Gwarant lub Serwis zawiadomi Kupującego.

 

16.  W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.